Moneybenefit

Půjčovat peníze se dá všelijak

My hrajeme fér: nic neskrýváme a vše napřed vysvětlíme

Je na vás, kdy nám peníze vrátíte. Platí však jednoduché pravidlo.
Čím méně týdnů budete mít peníze u sebe, tím více ušetříte.

Nepůjčujte si bez rozumu

Jasně a srozumitelně vám řekneme:

 • zda je pro vás půjčka vůbec vhodná
 • kolik za ni a kdy přesně zaplatíte
 • co se stane, když nemůžete splácet

Půjčujeme 2.000 Kč až 4.900 Kč pro vyřešení KRÁTKODOBÉ tísně

Když se vám třeba pokazí pračka. Nebo auto. Když potřebujete vyřešit
rychlý dárek. Založit do výplaty. Půjčit na smluvenou akci.

Nepůjčujte si, abyste splatili jinou půjčku!

Jen hazardér si půjčuje, když nemá stálý plat nebo aby půjčkou
vyřešil předchozí dluhy. To je cesta do finančního pekla – a jistý
žeton na smutný kolotoč penále a exekucí.

Pravdou je, že pro většinu lidí naše půjčka vhodná není – pokud
s ní chtějí řešit své dlouhodobé finanční problémy.
To je jen vytloukání klínu klínem.

Peníze nepůjčujeme anonymně online -
tak vám totiž zodpovědně poradit nemůžeme

Jsme normální lidé, kteří chápou vaše potřeby.

Filip Ševčík
tel. 728 965 036
filip@moneybenefit.cz

Tomáš Luzert
tel. 721 930 039
tomas@moneybenefit.cz

Jak naše Moneybenefit půjčka funguje?

1

Napřed vše vysvětlíme

Osobně či po telefonu. Probereme vaši situaci a nezávisle
poradíme, zda vám půjčka opravdu pomůže – či nikoli.

2

Jsou to jednoduché počty

Za půjčení 4.900 Kč zaplatíte 400 Kč na jeden týden. Pokud
si půjčíte na dva týdny, zaplatíte 800 Kč – atd.

3

Vyplatíme vám peníze

Ihned po podpisu smlouvy. Buď hotově na naší pobočce
v Hodoníně na Měšťanské 54
nebo na váš účet.

4

Naši klienti mají výhody

Všem, kdo první závazek splatili, půjčujeme již za 350 Kč na týden.

K půjčce potřebujete jen občanský průkaz a pravdomluvnost.
Informace, které nám řeknete, bereme za pravdivé a nijak je neověřujeme.
Případnou lží uškodíte jen sami sobě.

Potřebujete si půjčit?

Vyplňte jednoduchý formulář a do půl hodiny vám zavoláme:

Jméno
Telefon
PSČ bydliště
Výše měsíčního příjmu
Vepište výsledek 20 + 22 =
Vaše poznámka

Vaše údaje jsou pro nás svaté - a slouží jen nám. Nikdy je nepředáme žádné třetí straně.

Chcete vědět víc?

To nás těší - znamená to, že nad vším zodpovědně přemýšlíte:

4900 Kč
x

počet týdnů
=
 
poplatek za půjčení
Půjčka pro Vás není vhodná

Víte, že vaše půjčka pomůže i někomu jinému?

Třeba dětem, které neměly v životě tolik štěstí – a musí trávit čas v nemocnici.

Hrajeme fér, a proto nám připadá normální, že z každého poplatku dáme něco stranou –
a vybranou částku na konci roku věnujeme tomu, komu to opravdu pomůže.

Chcete si zodpovědně půjčit?

Vyplňte jednoduchý formulář a do půl hodiny vám zavoláme:

Jméno
Telefon
PSČ bydliště
Výše měsíčního příjmu
Vepište výsledek 20 + 22 =
Vaše poznámka

Vaše údaje jsou pro nás svaté - a slouží jen nám. Nikdy je nepředáme žádné třetí straně.

Marcela Š.
Se společností jsem byla náramně spokojená. Služby jsem již využila vícekrát a nemohu si na nic stěžovat. Jednání je férové, jasné a určitě se na MoneyBENEFIT opět ráda obrátím. Navíc díky tomu, že jsem již v minulosti jejich služby využila, dostala jsem tzv. věrnostní slevu a poplatky mi byly sníženy.

Marek B.
Když jsem byl v tísni a potřeboval jsem 5.000,- na doplatek energii, využil jsem půjčku a kluci mi podali záchranou ruku. Peníze jsem měl ještě ten den a vše proběhlo v pořádku. Za 2 týdny mi došla výplata a peníze jsem ihned vrátil. Nabídku jsem doporučil i sestře, která byla také spokojena a spolupráci hodnotí kladně.

Jana I.
V práci mi nechtěli poskytnout zálohu do výplaty a já potřebovala nutně peníze. Na doporučení od kamarádky jsem zkusila oslovit MoneyBENEFIT. Odezva byla téměř ihned, pánové mi vše zřetelně vysvětlili a schůzka byla velmi příjemná. Za týden jsem dostala výplatu a peníze vrátila. Nyní vím, na koho se opět obrátit v případě, že budu potřebovat finanční výpomoc.

Petr Ž.
Když jsem se ocitl ve finanční tísni, nevěděl jsem na koho se obrátit. Obvolal jsem různé společnosti, ale přístup pana Ševčíka a pana Luzerta mě oslovil. Přestal jsem mít strach z toho, že mě někdo oškube a zjistil jsem, že jako výpomoc do výplaty je 5tis na týden ideálním řešením.

Věra R.
Půjčku jako zálohu na výplatu využívám několikrát do roka. Přestala jsem se obávat toho, že se něco pokazí a budu mít neočekávaný výdaj. Teď už vím, na koho se můžu obrátit. Je to pro mě finanční rezerva, kterou si momentálně nedokážu z výplaty ušetřit.

Robin P.
S touto finanční rezervou můžu počítat. Kdykoliv jsem klukům zavolal, tak dojeli a půjčku mi poskytli.

zavřít

Smlouva o úvěru č. .....

kterou dnešního dne uzavřeli dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí:

MMBENEFIT s.r.o.
Měšťanská 4207/54, Hodonín, 695 01
C 77861 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 01399977
DIČ: CZ01399977
e-mail: chci@moneybenefit.cz

jednatelé:

FILIP ŠEVČÍK, tel.: 728 965 036
a
TOMÁŠ LUZERT, tel.: 721 930 039

jako věřitel na jedné straně (dále jen věřitel)

a

jméno a příjmení ............................................................... rodné číslo .......................................
trvalé bydliště .............................................................................................................................
další informace ............................................................................................................................

jako dlužník (dále jako "dlužník")

článek 1

 1. Věřitel a dlužník uzavírají tuto smlouvu o úvěru, kdy věřitel se zavazuje na požádání dlužníka poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky ve sjednané částce a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit poplatky za poskytnutí úvěru.
 2. Vztahy mezi věřitelem a dlužníkem, dle této smlouvy vzniklé, se řídí touto smlouvou o úvěru a souvisejícími právními předpisy České republiky.
 3. Účastníkem této smlouvy jako dlužník může být pouze osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům, která je občanem České republiky a má místo trvalého pobytu v České republice.
 4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem, pokud dále není uvedeno výslovně jinak
  • - "smluvní strany" se rozumí věřitel a dlužník
  • - "týden" rozumí 7 (sedm) po sobě jdoucích kalendářních dnů
  • - "dlužná částka" se rozumí poskytnutý úvěr ve sjednané výši a sjednaný poplatek za poskytnutí úvěru ve sjednané výši
  • - "dnem splatnosti" se rozumí den, který je sjednán k zaplacení dlužné částky dlužníkem věřiteli
  • - "bankovní účet věřitele" se rozumí účet číslo 2280994036/5500 vedený u Raiffeisen Bank
  • - "variabilní symbol" se rozumí číslo této smlouvy o úvěru uvedené v záhlaví smlouvy

článek 2

 1. Na základě ujednání této smlouvy dnešního dne poskytuje věřitel dlužníkovi úvěr ve výši: 4.900,- Kč slovy: čtyřitisícedevětsetkorunčeských, tento bude dlužníkovi poskytnut v hotovosti, bezprostředně po podpisu této smlouvy.
 2. Dlužník se zavazuje splatit věřiteli poskytnutý úvěr ve výši: 4.900,- Kč a tímto sjednaný poplatek za poskytnutí úvěru ve výši: 400,- Kč Kč za týden. Celkem je tedy dlužník povinen uhradit věřiteli částku: 5.300,- Kč slovy: pěttisícčtyřistakorunčeských.
 3. Úvěr je poskytnut dlužníkovi na základě žádosti dlužníka na dobu jednoho týdne.
 4. Dlužník je povinen splatit věřiteli dlužnou částku ve sjednané době, tj. ve lhůtě jednoho týdne, což je dne ...............
 5. Dlužnou částku je dlužník povinen vrátit věřiteli v hotovosti v sídle věřitele nebo bezhotovostní platbou na bankovní účet věřitele s uvedením variabilního symbolu.
 6. Dlužník je nejpozději v den splatnosti dlužné částky oprávněn požádat věřitele o prodloužení splatnosti úvěru, popř. jeho části, a to o dobu dalšího týdne, to případně i opakovně, nejdéle však po dobu 25 (slovy: dvacetpět) týdnů po sobě jdoucích.
 7. Dohoda o prodloužení splatnosti je platná okamžikem přijetí tohoto návrhu dlužníka věřitelem, kdy splatnost dlužné částky se prodlužuje o jeden týden a nabude účinnosti zaplacením poplatku za poskytnutí úvěru ve výši 400,-Kč, přičemž tento poplatek musí být zaplacen věřiteli nejpozději v den splatnosti dlužné částky.
 8. V případě žádosti dlužníka o opakovaného prodloužení splatnosti úvěru musí dlužník uhradit věřiteli vždy poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 400,-Kč, jinak k prodloužení splatnosti úvěru nedošlo.
 9. Pro případ, že dlužník neuhradí věřiteli dlužnou částku řádně a včas, a nepožádá o prodloužení splatnosti úvěru a současně neuhradí poplatek za poskytnutí úvěru, tak jak je sjednáno v odst. 7. tohoto článku, je dlužník v prodlení se zaplacením úvěru popř. jeho části, pak je dlužník povinen uhradit ihned dlužnou částku, přičemž je dlužník povinen zaplatit věřiteli i smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 400,-Kč za každý započatý týden prodlení.
 10. Pro případ prodlení dlužníka se zaplacením úvěru nebo jeho části o více než 28 dnů je věřitel oprávněn zaslat dlužníkovi písemnou upomínku ve formě dopisu zaslaného prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se dohodly, že náklady s tímto spojené nese dlužník, a stanoví se dohodou v paušální částce 100,- Kč. Tuto upomínku je věřitel oprávněn zaslat dlužníkovi nejvýše jednou za týden po dobu trvání prodlení se zaplacením úvěru. Tímto není dotčen nárok věřitele na náhradu škody způsobené ze strany dlužníka neplněním jeho závazků řádně a včas.
 11. V případě úhrady dlužné částky po její sjednané splatnosti dlužníkem, je dlužník povinen uhradit věřiteli nejen dlužnou částku, ale i smluvní pokutu a další náklady spojené s prodlení dlužníka. Úhrada bude provedena způsobem popsaným v odstavci 5. tohoto článku.
 12. Peněžní prostředky uhrazené dlužníkem věřiteli budou použity na úhradu pohledávek věřitele za dlužníkem v tomto pořadí: 1. smluvní pokuty, 2. náklady uvedené v odstavci 10 tohoto článku, 3. poplatky za poskytnutí úvěru, 4. jistina.

článek 3

 1. Kontaktní údaje na obě smluvní strany jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy, a to zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty. Jakékoliv změny je povinen každý z účastníků této smlouvy oznámit druhému účastníkovi bezodkladně.
 2. Na základě žádosti dlužníka je stanovena doba trvání úvěru, celková výše úvěru, jakož i podmínky čerpání úvěru. Výpůjční úroková sazba není stanovena a nedojte po dobu trvání půjčky k jejímu sjednání. Věřitel na požádání dlužníka je povinen předložit dlužníkovi bezplatně výpis z jeho účtu vztahující se k jeho úvěru, kdy bude v něm uvedena nejen výše dluhu, dlužných částek vč. nákladů, a lhůty, ale i případné uhrazené platby a jejich použití.
 3. Úvěr není zajištěn jinak než smluvní pokutou uvedenou v odstavci 9. článku 2 této smlouvy. Dlužník je povinen platit poplatek za poskytnutí úvěru uvedený v odstavci 2. článku 2 této smlouvy. Dlužník je povinen platit náklady uvedené v odstavci 10. článku 2 této smlouvy.

článek 4

 1. Tento úvěr je poskytován dlužníkovi na účel ..........................................
 2. Smluvní strany prohlašují, že vzhledem k účelu této smlouvy považují sjednaný poplatek za poskytnutí úvěru a smluvní pokutu za prodlení dlužníka za přiměřenou osobním poměrům dlužníka a neodporující dobrým mravům.
 3. Dlužník se zavazuje po dobu trvání této úvěrové smlouvy se nebude chovat a jednat lehkomyslně a neuváženě tak, aby neohrozil zaplacení úvěru a s ním souvisejících plateb.

článek 5

 1. Dlužník tímto uděluje souhlas věřiteli aby shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje získané věřitelem v souvislosti s toto smlouvou a to zejména ve věci ochrany oprávněných zájmů věřitele.
 2. Dlužník tímto výslovně uděluje věřiteli souhlas se zveřejněním jeho osobních údajů v případě, že bude v prodlení se splácením pod obu delší pěti týdnů.

článek 6

 1. Věřitel je povinen vystavit dlužníkovi písemný doklad o zaplacení jakékoliv peněžní splátky.
 2. Dlužník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěru na elektronickou adresu dlužníka uvedenou shora.

článek 7

 1. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že je jim dostatečně srozumitelná, že uzavřely tuto smlouvu zcela dobrovolně, tedy nikoliv v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli ji potvrzují vlastnoručními podpisy.
 2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží věřitel a 1 vyhotovení obdrží dlužník.

V …………………………………………………… dne ……………………………………

………………………………………………………        ………………………………………………………………

věřiteldlužník

zavřít